top of page
  • ได้รับ Gold Award ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่สูงที่สุดในด้านคุณภาพการเรียนการสอนจาก Teaching Excellence Framework 2017

  • ได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร (Guardian University Guide’s)

  • 88% ของนักศึกษาพึงพอใจกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย Portsmouth ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับให้เป็น 1 ใน 15 มหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานถึง 11 ปี

  • ทางมหาวิทลัยยังได้ส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงาน โดยพบว่า 97.5% ของนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย Portsmouth กำลังทำงานหรือศึกษาต่อ

  • จากการสำรวจพบว่ามหาวิทยาลัย Portsmouth มีความพยายามสูงกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆในสหราชอาณาจักรในการผลักดันให้นักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมีรายได้ที่ดี โดยนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัย Portsmouth มีรายได้สูงกว่าที่คาดไว้ถึง 13% (The Economist)

  • มีอาคารสถานที่มากมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประสบการณ์จริง อาทิเช่น ห้องพิจารณาคดี ห้องถ่ายทำข่าว สตูดิโอโทรทัศน์ ร้านขายยา และ ห้องนิติวิทยาศาสตร์ หลายหลักสูตรมีการให้นักศึกษาได้ฝึกงาน หรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย

  • เมือง Portsmouth เป็นเมืองท่าชายฝั่งทางใต้ที่สวยงาม ห่างจาก London เพียงแค่ 90 นาที โดยรถไฟ มีทั้งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ร้านอาหาร คลับ บาร์ สถานที่ช๊อปปิ้ง และแกลเลอรี่งานศิลปะ พื้นที่เรียบเหมาะแก่การปั่นจักรยาน และเนื่องจากตัวมหาวิทยาลัยอยู่กลางเมืองจึงทำการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารของมหาวิทยาลัยหรือ อาคารในเมืองเป็นเรื่องที่สะดวกสบาย

Official Website: www.port.ac.uk

bottom of page